Tin tức

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 2814/KH-SXD ngày 04/5/2022

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 2814/KH-SXD ngày 04/5/2022 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng


06 -499-BC-CVCX

07- 2814-KH-SXD


[Quay lại]