Tin tức

Các nội dung liên quan đến Quy chế dân chủ - dân vận năm 2023

Các nội dung liên quan đến Quy chế dân chủ - dân vận năm 2023


- Kế hoạch số 90/KH-CVCX ngày 14/02/2023 về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023 tại Công ty Công viên-Cây xanh Đà Nẵng; đính kèm link 90

- Công văn số 390/CVCX-TCHC ngày 16/5/2023 về triển khai, tuyên truyền các văn bản thực hiện Quy chế dân chủ và Công tác dân vận (đính kèm các văn bản liên quan: Luật thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 07/6/2022 của Thành ủy Đà Nẵng, Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 05/8/2021 của Thành ủy Đà Nẵng, Quyết định số 2806-QĐ/TU ngày 02/12/2021 của Thành ủy Đà Nẵng, Đề án số 04-ĐA/TU ngày 31/12/2022, Kế hoạch số 803/KH-SXD ngày 09/02/2023 của Sở Xây dựng, Kế hoạch số 581-KH/ĐUSXD ngày 21/3/2023 của Đảng ủy Sở Xây dựng); đính kèm link 390

- Báo cáo số 506/BC-CVCX  ngày 13/6/2023 về Kết quả thực hiện QCDC cơ sở 6 tháng đầu năm 2023. đính kèm link 506

-  Báo cáo số 718/BC-CVCX ngày 10/8/2023 về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở từ tháng 01.2022 đến tháng 6.2023. đính kèm link 718

- Báo cáo số 425/BC-CVCX ngày 22/5/2023 về Báo cáo công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2023. đính kèm link 425


[Quay lại]