Tin tức

Công tác cải cách hành chính - văn thư lưu trữ năm 2023

Công tác cải cách hành chính - văn thư lưu trữ năm 2023


- Kế hoạch số 202/KH-CVCX ngày 20/3/2023 về Công tác Văn thư, lưu trữ năm 2023 của Công ty Công viên- Cây xanh Đà Nẵng. Link đính kèm 202

- Công văn số 464/CVCX-TCHC ngày 02/6/2023 về tiếp tục thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ. Link đính kèm 464

- Kế hoạch số 86/KH-CVCX ngày 14/02/2023 về Công tác Cải cách hành chính năm 2023. Link đính kèm 86

- Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong hoạt động của Công ty Công viên-Cây xanh. Link đính kèm Thoi han bao quan ho so


[Quay lại]