Tin tức

Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tại Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng

Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tại Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng


03 -387-KH-CVCX


[Quay lại]