Tin tức

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng


Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng

Đính kèm: QD so 369 QD CVCX


[Quay lại]