Tin tức

Nghị định số 48.2023NĐ-CP ngày 17.7.2023 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định số 48/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức


Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Tài liệu đính kèm: Nghi dinh 48


[Quay lại]